Ficha de un Megalito

Volver a Menú Provincia

VolverCód. MEGALITO: 25124004
Nombre(s): SANT MIQUEL DE L'ALZINA ()
Clase y (Tipo): Cista ()
Municipio y (Provincia): Lladurs (Lleida)
Señalizado: No Declaración:
Accesos:
Era situat a poc més de 100 metres al SE de les ruïnes de Sant Miquel d'Alzina de Ladurç i a cosa d'un
quilòmetre a NW dels anteriorment descrits
Dimensiones:
Coordenadas UTM: - W - N Huso:
Mención de Ref: Serravilaró 1 p115
Notas:
[Ripoll 2 la considera sepulcro de fosa] [Mañé 1 la considera cista solsoniana - destruït]
Bibliografía:
BB: 1237 SERRA I VILARÓ, JUAN
Referencia: La Civilització megalítica a Catalunya. Contribució al seu estudi
SERRAVILARO 1 ()

. Museum Archaeologicum Diocesanum. Solsona 1927
BB: 2385 RIPOLL, E Y LLONGUERAS, M
Referencia: ''La cultura neolítica de los Sepulcros de Fosa en Cataluña''
RIPOLL 2 Ampurias (25, pp1-90)

. . Barcelona 1963
BB: 2503 MAÑÉ, ANTONI
Referencia: Dòlmens: nous itineraris per la Catalunya Central
MAÑE 1 ()

. Unió Excursionista de Catalunya de Barcelona. Barcelona 2004