Ficha de un Megalito

Volver a Menú Provincia

VolverCód. MEGALITO: 25129008
Nombre(s): LLOBERA ()
Clase y (Tipo): Dolmen ()
Municipio y (Provincia): Llobera (Lleida)
Señalizado: No Declaración:
Accesos:
A cosa de mig quilòmetre vers sol ixent d'aquest (El Boix) hi ha les ruïnes d'un altre del qual sols
romanien (sic) senyals del túmul i alguns trossos de les lloses
Dimensiones:
Coordenadas UTM: - W - N Huso:
Mención de Ref: Serravilaró 1 p192
Notas:
Bibliografía:
BB: 1237 SERRA I VILARÓ, JUAN
Referencia: La Civilització megalítica a Catalunya. Contribució al seu estudi
SERRAVILARO 1 ()

. Museum Archaeologicum Diocesanum. Solsona 1927