Ficha de un Megalito

Volver a Menú Provincia

VolverCód. MEGALITO: 25146002
Nombre(s): SANTA CONSTANÇA 1 (Tomba o Caixa de Moro)
Clase y (Tipo): Dolmen (Mañé 1: Cista solsoniana)
Municipio y (Provincia): Navès (Lleida)
Señalizado: No Declaración:
Accesos:
Está situat al soldavall de la costa, on hi ha la capelleta ermitana de Santa Constança, al vor del riu
Cardener, enfront mateix del molí de Xixons, sobre el cingle, al peu d'un caminet
Dimensiones:
Té 2,14 de llarg per 1,19 d'alt
Coordenadas UTM: - W - N Huso:
Mención de Ref: Serravilaró p81
Notas:
Exploràrem aquest megalit pel juliol de 1916 # [Mañé 1 lo situa en Clariana de Cardener]
 
25146003
Sepulcro de SANTA CONSTANZA 2 (Caixa del Ripoll 2 p37

fosa Moro)

Unos 15 m al oeste del anterior

[Mañé 1 lo situa en Clariana de Cardener - destruït]
Bibliografía:
BB: 1237 SERRA I VILARÓ, JUAN
Referencia: La Civilització megalítica a Catalunya. Contribució al seu estudi
SERRAVILARO 1 ()

. Museum Archaeologicum Diocesanum. Solsona 1927
BB: 2385 RIPOLL, E Y LLONGUERAS, M
Referencia: ''La cultura neolítica de los Sepulcros de Fosa en Cataluña''
RIPOLL 2 Ampurias (25, pp1-90)

. . Barcelona 1963
BB: 2503 MAÑÉ, ANTONI
Referencia: Dòlmens: nous itineraris per la Catalunya Central
MAÑE 1 ()

. Unió Excursionista de Catalunya de Barcelona. Barcelona 2004