Ficha de un Megalito

Volver a Menú Provincia

VolverCód. MEGALITO: 25151001
Nombre(s): ALTARACS 1 ()
Clase y (Tipo): Sepulcro de fosa (Mañé 1: cista solsoniana)
Municipio y (Provincia): Olius (Lleida)
Señalizado: No Declaración:
Accesos:
En Brics. Està situat uns tres cents metres a solixent de la pagesia cal Passavant i dintre de la finca
Altaracs
Dimensiones:
1,80 X 0,84 X 1 m
Coordenadas UTM: - W - N Huso:
Mención de Ref: Maluquer 4, Ripoll 2 p33
Notas:
Ajuar: un punzón de hueso # Mañé 1: detruït
 
25151002
Sepulcro de ALTARACS 2 () Maluquer 4, Ripoll 2 p33

fosa

En Brics # Serra Vilaró: A uns 5 metres al sur de l'altre

Maluquer: Cerámica lisa y 2 callais # Mañé 1: destruït
Bibliografía:
BB: 2233 MALUQUER DE MOTES, J
Referencia: ''La provincia de Lérida durante el Neolítico y Bronce y Primera Edad del Hierro''
MALUQUER 4 Ilerda (V pp173-245)

. . Lérida 1945
BB: 1237 SERRA I VILARÓ, JUAN
Referencia: La Civilització megalítica a Catalunya. Contribució al seu estudi
SERRAVILARO 1 ()

. Museum Archaeologicum Diocesanum. Solsona 1927
BB: 2385 RIPOLL, E Y LLONGUERAS, M
Referencia: ''La cultura neolítica de los Sepulcros de Fosa en Cataluña''
RIPOLL 2 Ampurias (25, pp1-90)

. . Barcelona 1963
BB: 2648 CURA-MORERA, MIQUEL
Referencia: ''El megalitisme i el vas campaniforme a les conques del Segre i del Alt Llobregat''
CURA 3 Cypsela (1 pp55-60)

. . Girona 1976
BB: 2503 MAÑÉ, ANTONI
Referencia: Dòlmens: nous itineraris per la Catalunya Central
MAÑE 1 ()

. Unió Excursionista de Catalunya de Barcelona. Barcelona 2004