Ficha de un Megalito

Volver a Menú Provincia

VolverCód. MEGALITO: 25151006
Nombre(s): CARRETERA DE RIBAS ()
Clase y (Tipo): Sepulcro de fosa (Mañé 1: Cista solsoniana)
Municipio y (Provincia): Olius (Lleida)
Señalizado: No Declaración:
Accesos:
Per davant de la pagesia El Vilaró. Sota mateix hi ha una font
Dimensiones:
Coordenadas UTM: - W - N Huso:
Mención de Ref: Serravilaró p79
Notas:
No és trobà el més petit senyal d'inhumació # Mañé 1: destruït
Bibliografía:
BB: 1237 SERRA I VILARÓ, JUAN
Referencia: La Civilització megalítica a Catalunya. Contribució al seu estudi
SERRAVILARO 1 ()

. Museum Archaeologicum Diocesanum. Solsona 1927
BB: 2233 MALUQUER DE MOTES, J
Referencia: ''La provincia de Lérida durante el Neolítico y Bronce y Primera Edad del Hierro''
MALUQUER 4 Ilerda (V pp173-245)

. . Lérida 1945
BB: 2385 RIPOLL, E Y LLONGUERAS, M
Referencia: ''La cultura neolítica de los Sepulcros de Fosa en Cataluña''
RIPOLL 2 Ampurias (25, pp1-90)

. . Barcelona 1963
BB: 2503 MAÑÉ, ANTONI
Referencia: Dòlmens: nous itineraris per la Catalunya Central
MAÑE 1 ()

. Unió Excursionista de Catalunya de Barcelona. Barcelona 2004