Ficha de un Megalito

Volver a Menú Provincia

VolverCód. MEGALITO: 25166005
Nombre(s): COÏNS ()
Clase y (Tipo): Dolmen (Mañé 1: Hemidolmen)
Municipio y (Provincia): Pinell de Solsonès (Lleida)
Señalizado: No Declaración:
Accesos:
En el terme de la pagesia de Coïns, prop del camí que va de la casa a la parroquia de Sant Climens, a
l'esquerra del torrent
Dimensiones:
Coordenadas UTM: - W - N Huso:
Mención de Ref: Serravilaró 1 p151
Notas:
Mañé 1: destruït
Bibliografía:
BB: 1237 SERRA I VILARÓ, JUAN
Referencia: La Civilització megalítica a Catalunya. Contribució al seu estudi
SERRAVILARO 1 ()

. Museum Archaeologicum Diocesanum. Solsona 1927
BB: 2503 MAÑÉ, ANTONI
Referencia: Dòlmens: nous itineraris per la Catalunya Central
MAÑE 1 ()

. Unió Excursionista de Catalunya de Barcelona. Barcelona 2004