Ficha de un Megalito

Volver a Menú Provincia

VolverCód. MEGALITO: 25185013
Nombre(s): SERRAT DE LES PEDRESFOGUERES ()
Clase y (Tipo): Dolmen ()
Municipio y (Provincia): Ribera d'Urgellet (Lleida)
Señalizado: No Declaración:
Accesos:
Muntant.
Dimensiones:
Coordenadas UTM: - W - N Huso:
Mención de Ref: Serravilaró 1 p253
Notas:
Un vell de noranta anys ens explicà que al serrat d'aquest nom ell havia vist un altre tarter les
pedres del qual havien estat utilitzades per a parets
Bibliografía:
BB: 1237 SERRA I VILARÓ, JUAN
Referencia: La Civilització megalítica a Catalunya. Contribució al seu estudi
SERRAVILARO 1 ()

. Museum Archaeologicum Diocesanum. Solsona 1927
BB: 2233 MALUQUER DE MOTES, J
Referencia: ''La provincia de Lérida durante el Neolítico y Bronce y Primera Edad del Hierro''
MALUQUER 4 Ilerda (V pp173-245)

. . Lérida 1945