Volver a Provincia

VolverCód. MEGALITO: 32041001
Nombre(s):
SERRA DAS MOTAS 1 (Smo # Mota da Meda (Eguileta 6))
Clase y (Tipo):
Dolmen ("Cámara de pranta poligonal)
Municipio y (Provincia):
Lobeira (Ourense)
Señalizado: No
Accesos:
A Fraga. A izquerda da estrada conforme se vai de Bande a Lobeira. Desviada da estrada ô redor
de 30 m
Declaración: BIC 2011
Dimensiones:
Coord. UTM:

- W - N Huso:
Mención de Ref: López 6 p30, López 11 p20, Eguileta 6 p86
Notas:
32041002 Dolmen SERRA DAS MOTAS 2 (Smo) López 6 p32, López 11 p21,

A Fraga. Atópase desviada ús 100 m car' ô SL d'anterior
32041003 Dolmen SERRA DAS MOTAS 3 (Smo) López 6 p32, López 11 p21,

A Fraga. A 50 m o SW d'anterior
32041004 Dolmen SERRA DAS MOTAS 4 (Smo) López 6 p33, López 11 p21,

A Fraga. A 30 m o L d'anterior
32041005 Dolmen SERRA DAS MOTAS 5 (Smo) López 6 p33, Eguileta 6 p86

A Fraga. A 200 m car' o SW d'anterior
32041006 Túmulo SERRA DAS MOTAS 6 (Smo) López 6 p34, Eguileta 6 p86

A Fraga. A 130 m d'anterior ô SL.
32041007 Dolmen SERRA DAS MOTAS 7 (Smo) López 6 p34, Fábregas 7 p352,

A Fraga. N-un outeiro car' ô N e por baixo da ermida do Viso e desviada d'ela ús 300 m
32041008 Túmulo SERRA DAS MOTAS 8 (Smo) Eguileta 6 p86

A Fraga. Na divisoria de augas entre os nacementosdos ríos Cadós , Montaña e Grou
32041009 Túmulo SERRA DAS MOTAS 9 (Smo) Eguileta 6 p86

A Fraga. Na divisoria de augas entre os nacementosdos ríos Cadós , Montaña e Grou
32041010 Dolmen SERRA DAS MOTAS 10 (Smo) Eguileta 6 p86

A Fraga. Na divisoria de augas entre os nacementosdos ríos Cadós , Montaña e Grou

No monumento SmoM10 puidemos ver, malia espesa matogueira, pinturas xuguiformes nun dos

ortostatos.
Bibliografía
BB: 1138 VÁZQUEZ NUÑEZ, ARTURO
Referencia: ''Las mámoas''
VAZQUEZN Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos Históricos yArtísticos de

Orense (Tomo I, pp345-353)

. . Orense 1901
BB: 783 LÓPEZ CUEVILLAS, FLORENTINO
Referencia: ''Os dólmenes do Monte das Motas en Lobeira''
LOPEZ 11 Nós (nº 18, pp18-21)

. . Santiago 1923
BB: 761 EGUILETA FRANCO, JM
Referencia: A Baixa Limia na prehistoria recente. Arqueoloxía dunha paisaxe na Gaalicia

Interior
EGUILETA 6 ()

. Excma Dip Prov. Orense 1999
BB: 825 EGUILETA FRANCO, JM
Referencia: ''As mámoas dos concellos da Baixa Limia. Aportación al catálogo de monumentos

da comarca''
EGUILETA 7 Cuadernos de Estudios Gallegos (41, pp41-64)

. . Santiago 1994
BB: 56 EGUILETA FRANCO, JM
Referencia: Megalitismo e Calcolitico na Baixa Limia galega
* ()

. Servicio de Publicacións e Intercambio Científico de la Universidade de

Santiago de Compostela. Santiago 1994
BB: 826 EGUILETA FRANCO, JM
Referencia: ''El volumen de los monumentos megalíticos: aportación a los patrones de

emplazamiento en la comarca de A Baixa Limia (Orense)''

Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología (61, pp9-30)

. . Valladolid 1995
BB: 541 LÓPEZ CUEVILLAS, FLORENTINO
Referencia: ''As mámoas do concello de Lobeira''
LOPEZ 6 Boletín de la Real Academia Gallega (Tomo 15, pp25-39)

. . Coruña 1925