Volver a Provincia

VolverCód. MEGALITO: 32051018
Nombre(s): VEIGA DE MAUS DE SALAS 3 (Msi # Portela da Moada)
Clase y (Tipo): Túmulo ()
Municipio y (Provincia): Muíños (Ourense)
Señalizado:
Accesos:
A 100 m cara o Norte da anterior
Declaración:
Dimensiones:
Cámara: 1,20 m lonxitude e 1 m de outo
Coord. UTM: - W - N Huso:
Mención de Ref: López 14 p9, Eguileta 6 p79
Notas:
Non atopamos siñás da mámoa e a escavación non forneceu ningún moblario
32051019 Dolmen VEIGA DE MAUS DE SALAS 4 (Msi López 14 p10, Eguileta 6 p79

# Portamil)

A 200 m cara o sul da Caiña da Moura e na beira mesma do río Salas
32051020 Dolmen VEIGA DE MAUS DE SALAS 5 (Msi) Eguileta 6 p79
32051021 Dolmen VEIGA DE MAUS DE SALAS 6 (Msi) Eguileta 6 p79
32051022 Dolmen VEIGA DE MAUS DE SALAS 7 (Msi) Eguileta 6 p79
32051023 Dolmen VEIGA DE MAUS DE SALAS 8 (Msi) Eguileta 6 p79
Bibliografía
BB: 683 LÓPEZ CUEVILLAS, FLORENTINO
Referencia: ''Dúas estacións dolménicas. As mamoiñas da Serra da Moá e as antas da Maus de

Salas''
LOPEZ 14 Nós (nº 44, pp5-10)

. . Santiago 1927
BB: 761 EGUILETA FRANCO, JM
Referencia: A Baixa Limia na prehistoria recente. Arqueoloxía dunha paisaxe na Gaalicia

Interior
EGUILETA 6 ()

. Excma Dip Prov. Orense 1999
BB: 825 EGUILETA FRANCO, JM
Referencia: ''As mámoas dos concellos da Baixa Limia. Aportación al catálogo de monumentos

da comarca''
EGUILETA 7 Cuadernos de Estudios Gallegos (41, pp41-64)

. . Santiago 1994
BB: 56 EGUILETA FRANCO, JM
Referencia: Megalitismo e Calcolitico na Baixa Limia galega
* ()

. Servicio de Publicacións e Intercambio Científico de la Universidade de

Santiago de Compostela. Santiago 1994
BB: 826 EGUILETA FRANCO, JM
Referencia: ''El volumen de los monumentos megalíticos: aportación a los patrones de

emplazamiento en la comarca de A Baixa Limia (Orense)''

Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología (61, pp9-30)

. . Valladolid 1995
BB: 1913 EGUILETA FRANCO, JM
Referencia: Investigación arqueolóxica en Muiños (Baixa Limia, Ourense). O Concello de Muiños

e o seu marco arqueo-xeográfico (Memorias das campañas 1990, 1991, 1992,

1993 e 1994)

()

. Consellería de Cultura. Santiago 1995