Ficha de un Megalito

Volver a Menú Provincia

VolverCód. MEGALITO: 08047007
Nombre(s): LA BARRACA DELS MOIXONAIRES ()
Clase y (Tipo): Dolmen (Mañé 1: Cista megalítica)
Municipio y (Provincia): Cardona (Barcelona)
Señalizado: No Declaración:
Accesos:
Situat al terme de la parròquia de Bergús, a uns deu metres sobre el camí de carro que va de Cardona
al Miracle
Dimensiones:
Coordenadas UTM: - W - N Huso:
Mención de Ref: Serravilaró 1 p212
Notas:
En visitar-lo novellament pel març de 1921, el trobàrem destruït. En arreglar la carretera per anar al
sondeig de la Llordella, havien utilitzat les seves pedres per a grava
Bibliografía:
BB: 1237 SERRA I VILARÓ, JUAN
Referencia: La Civilització megalítica a Catalunya. Contribució al seu estudi
SERRAVILARO 1 ()

. Museum Archaeologicum Diocesanum. Solsona 1927
BB: 2325 VIDAL, LM
Referencia: Otros monumentos megalíticos de Cataluña
VIDAL 1 Memorias de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona ()

. Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona. Barcelona 1911
BB: 2503 MAÑÉ, ANTONI
Referencia: Dòlmens: nous itineraris per la Catalunya Central
MAÑE 1 ()

. Unió Excursionista de Catalunya de Barcelona. Barcelona 2004