Ficha de un Megalito

Volver a Menú Provincia

VolverCód. MEGALITO: 08047008
Nombre(s): LA COMA DE FONTELLES ()
Clase y (Tipo): Dolmen (Hemidolmen)
Municipio y (Provincia): Cardona (Barcelona)
Señalizado: No Declaración:
Accesos:
En el lloc d'aquest nom, vora la creu de La Llordella i cosa d'un parell de quilòmetres cap al SW de La
Barraca dels Moixonàires
Dimensiones:
Coordenadas UTM: - W - N Huso:
Mención de Ref: Serravilaró 1 p215
Notas:
No donà cap resultat una lleugera excavació practicada # Mñé 1: caigut
Bibliografía:
BB: 2566 PETRUS, MARÍA
Referencia: ''Prospecciones arqueológicas en la comarca de Cardona''
PETRUS Ampurias (19/20 pp208-216)

. . Barcelona 1958
BB: 1237 SERRA I VILARÓ, JUAN
Referencia: La Civilització megalítica a Catalunya. Contribució al seu estudi
SERRAVILARO 1 ()

. Museum Archaeologicum Diocesanum. Solsona 1927
BB: 2503 MAÑÉ, ANTONI
Referencia: Dòlmens: nous itineraris per la Catalunya Central
MAÑE 1 ()

. Unió Excursionista de Catalunya de Barcelona. Barcelona 2004