Ficha de un Megalito

Volver a Menú Provincia

VolverCód. MEGALITO: 08047013
Nombre(s): BERGÚS 1 (Palà de Coma 1 (Ripoll 2))
Clase y (Tipo): Dolmen ()
Municipio y (Provincia): Cardona (Barcelona)
Señalizado: No Declaración:
Accesos:
Al lloc conegut per Clapers d'Altamís
Dimensiones:
Coordenadas UTM: - W - N Huso:
Mención de Ref: Serravilaró 1 p343
Notas:
Encara no hem tingut lleure per a excavar-lo [¿es una repetición de Palà de la Coma en la p101? -
Para Serra Vilró, no]
 
08047014
Dolmen BERGÚS 2 (Palà de Coma 2 (Ripoll Serravilaró 1 p344

2))

No l'hem vist però creiem en la seva existència, per haver-nos-ho dit el senyor Jesús Garriga,

qui ens ha acompanyat en alguna excavació i per tant coneix la seva forma
08047015
Dolmen BERGÚS 3 (Pla de Bergús (Ripoll 2)) Serravilaró 1 p344

Està situat al Pla de Bergús a uns 250 m més amunt de l'oratori de S. Ramón i a cosa d'un qm

al W del poble

vas de 1,79 X 0,80 m

 

Bibliografía:
BB: 1237 SERRA I VILARÓ, JUAN
Referencia: La Civilització megalítica a Catalunya. Contribució al seu estudi
SERRAVILARO 1 ()

. Museum Archaeologicum Diocesanum. Solsona 1927
BB: 2385 RIPOLL, E Y LLONGUERAS, M
Referencia: ''La cultura neolítica de los Sepulcros de Fosa en Cataluña''
RIPOLL 2 Ampurias (25, pp1-90)

. . Barcelona 1963