Ficha de un Megalito

Volver a Menú Provincia

VolverCód. MEGALITO: 08078003
Nombre(s): CODONYET ()
Clase y (Tipo): Dolmen (Mañé 1: cista megalítica)
Municipio y (Provincia): Espunyola (L') (Barcelona)
Señalizado: No Declaración:
Accesos:
Parròquia de Cint
Dimensiones:
Coordenadas UTM: - W - N Huso:
Mención de Ref: Serravilaró 1 p223
Notas:
En 1917 fent obres a la casa de Codonyet de la parròquia de Cint, necessitaren una llosa, i la
tragueren d'aquest megalit. El mateix mestre de casas, amb el qual varen arrencar-la, cercenejà el
sepulcre, en busca del "tresor"
Bibliografía:
BB: 1237 SERRA I VILARÓ, JUAN
Referencia: La Civilització megalítica a Catalunya. Contribució al seu estudi
SERRAVILARO 1 ()

. Museum Archaeologicum Diocesanum. Solsona 1927
BB: 2503 MAÑÉ, ANTONI
Referencia: Dòlmens: nous itineraris per la Catalunya Central
MAÑE 1 ()

. Unió Excursionista de Catalunya de Barcelona. Barcelona 2004