Ficha de un Megalito

Volver a Menú Provincia

VolverCód. MEGALITO: 08132007
Nombre(s): EL BOSC ()
Clase y (Tipo): Cista (Mañé 1: Arca amb vestíbul pou)
Municipio y (Provincia): Montmajor (Barcelona)
Señalizado: No Declaración:
Accesos:
Serra Vilaró: L'antic cami (sic) ral que va de Cardona a Berga, en passar per les parròquies de Correà
i Cint, travessa un lloc el terrer del qual és som i, naturalment, empedrat de lloses de rastell. Està
situat a uns 100 m a l'E de l'ermita de la Mare de Déu del Bosc i a uns 25 m vers SW de la monjoia del
quilòmetre 29/30 de la ctra de Solsona a Ribes
Dimensiones:
Coordenadas UTM: - W - N Huso:
Mención de Ref: Serravilaró 1 p183
Notas:
Mañé 1: destruït [lo sitúa en L'Espunyola]
Bibliografía:
BB: 1237 SERRA I VILARÓ, JUAN
Referencia: La Civilització megalítica a Catalunya. Contribució al seu estudi
SERRAVILARO 1 ()

. Museum Archaeologicum Diocesanum. Solsona 1927
BB: 1001 MALUQUER DE MOTES, J
Referencia: ''Arquitectura megalítica pirenaica''
MALUQUER 5 BB 715 (pp25-40)

. . Barcelona 1965
BB: 2563 COLOMINAS, JOSÉ
Referencia: ''El dolmen del Mas Clamí. Castelltersol''
COLOMINAS 6 ()

. . 1954
BB: 2503 MAÑÉ, ANTONI
Referencia: Dòlmens: nous itineraris per la Catalunya Central
MAÑE 1 ()

. Unió Excursionista de Catalunya de Barcelona. Barcelona 2004