Ficha de un Megalito

Volver a Menú Provincia

VolverCód. MEGALITO: 08901001
Nombre(s): PLA DELS LLANCERS ()
Clase y (Tipo): Cista (Cista rectangular)
Municipio y (Provincia): Rupit i Pruit (Barcelona)
Señalizado: No Declaración:
Accesos:
En el lloc anomenat Camp Salarca
Dimensiones:
Coordenadas UTM: - W - N Huso:
Mención de Ref: Rius 1 p503
Notas:
Bibliografía:
BB: 2540 RIUS I SERRA, JOSEP
Referencia: ''Sepulcres megalítics excavats pel Museu de Vich''
RIUS 1 Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans (VI p501-505)

. . Barcelona 1923
BB: 28 BOSCH GIMPERA, P
Referencia: Prehistoria Catalana

()

. . Barcelona 1919
BB: 1998 BOSCH GIMPERA, P Y PERICOT, L
Referencia: ''Consideracions generals sobre els megàlits catalans''
BOSCHG 4 Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans (VI (1915-1920), p505 y ss)

. . Barcelona 1923